Het Instituut voor Antrozoölogie stelt per 1 januari 2020 opnieuw de grant van 5.000,- Euro beschikbaar voor onderzoek naar de ‘link’ tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld.

De aanvraag voor de grant moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

Het onderwerp van het proposal is vernieuwend, theoretisch goed onderbouwd en is praktisch uitvoerbaar. Het proposal mag deel uit maken van een meerjarig onderzoek, mits het (deel)onderzoek in een tevoren vastgestelde tijd is afgerond.

De aanvrager moet academisch geschoold zijn en/of een HBO-opleiding hebben afgerond.

De aanvraag bestaat uit maximaal vier A4tjes, met de volgende opbouw:

  • Inleiding, maatschappelijke en theoretische relevantie
  • Theoretische onderbouwing en onderzoeksvraag
  • Methode van onderzoek
  • Kostenbegroting (waaraan wordt het geld besteed?) en duur van het (deel)onderzoek

Aanvragen kunnen tot 1 oktober 2020 worden ingediend bij onze Grant commissie, p/a voorzitter@antrozoologie.nl met de vermelding Grant “Cirkel van geweld”. De Grant winnaar heeft de verplichting 4 x per jaar tussentijds te rapporteren aan de Grant commissie. De voortgang van de projecten worden tussentijds vermeld op onze website.

De  beoordelingscommissie bestaat uit prof. dr. Janine Janssen (criminoloog en antropoloog), mr. dr. Goos Cardol (lector Hogeschool Zuyd en stafjurist bij de Raad voor de Kinderbescherming) en prof. dr. Marie-Jose Enders-Slegers. 

Toekenning Grant 2019

De grant die in 2019 ter beschikking werd gesteld, is toegewezen. Uit de binnengekomen aanvragen is een onderzoeksvoorstel gekozen, waarin expliciet het welzijn van honden binnen Animal Assisted Interventions aandacht krijgt.

Posted in: Onderzoek