https://www.chicago-bulls.ru/ rolex certainly is the most suitable biochemistry combined with technology as well as the trip. these practical education represent delicious work and delightful look will be manifestation of cheap https://www.cottoncandyvape.com/ e cigareta. most fashion https://www.vapesstores.de/. rolex replica come with new movement for men and ladies. best https://tagheuerwatches.to/ online just for you. best swiss made https://www.noob.to/ for cheap. https://www.fumesvape.com/ aaa men china wholesale best quality no tax. discover our swiss luxury chia-anime.to collection on the official website. stringent specifications will be the features regarding luxury https://www.philipppleinreplica.ru. Disclaimer - Instituut voor Antrozoölogie

Disclaimer website


De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website http://www.instituutvoorantrozoölogie.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de stichting Instituut voor Antrozoölogie en de hostingprovider van deze website zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De stichting Instituut voor Antrozoölogie en de houder van deze website garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De stichting Instituut voor Antrozoölogie en de houder van deze website wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de stichting Instituut voor Antrozoölogie en de houder van deze website links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. De stichting Instituut voor Antrozoölogie en de hostingprovider van deze website aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de stichting Instituut voor Antrozoölogie en de houder van deze website niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

De stichting Instituut voor Antrozoölogie en de houder van deze website behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting Instituut voor Antrozoölogie en de houder van deze website of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

De stichting Instituut voor Antrozoölogie en de hostingprovider van deze website behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.