Cirkel van geweld

De relatie tussen dierenmishandeling en andere vormen van geweld De voormalige Stichting Cirkel van Geweld heeft het vergroten van het bewustzijn over de verbanden die bestaan tussen huiselijk geweld tegen mensen en geweld tegen huisdieren als missie en heeft deze doelstelling overgedragen aan het Instituut voor Antrozoologie. Het IVA neemt op zich de visie en doelstellingen van ‘Cirkel van Geweld’ over te nemen en waar mogelijk te realiseren. Visie We vinden het noodzakelijk dat er verbindingen komen tussen beleid gericht op huiselijk geweld en beleid, dat zich richt op dierenmishandeling. Beleid gericht op huiselijk geweld en beleid gericht op dierenmishandeling moeten worden gekoppeld. Nieuw ontwikkeld integraal beleid levert veel voordelen op: Kruisverbanden kunnen worden gelegd tussen de disciplines: politie, jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, (vrouwen)opvang, dierenartsen, artsen, dierenbeschermers, AMK’s, justitie, enz. Samenwerking tussen verschillende professionals op het gebied van huiselijk geweld en dierenwelzijn wordt gestimuleerd. Deze samenwerking levert betere preventie en vroegsignalering op van geweldsituaties tegen mens en dier, waardoor erger kan worden voorkomen. Kennis wordt uitgewisseld  en er vindt opvulling plaats van kennishiaten. Dierenpleegzorg De voormalige Stichting Cirkel van Geweld heeft zich sterk gemaakt voor initiatieven die tot doel hebben de opvang en verzorging te regelen voor dieren die vanwege een situatie van huiselijk geweld tijdelijk niet door hun eigenaar kunnen worden verzorgd. Zij heeft daarbij steun ontvangen van de Ida Zilverschoon Stichting die daarvoor een bedrag beschikbaar stelde. Inmiddels heeft het IFAW het ‘Blijf van mijn dier’-project gerealiseerd. Voor opvang en verzorging van dieren uit een situatie met huiselijk geweld kunt u hier meer informatie vinden. hier met link naar www.blijfvanmijndier. Doelstellingen Cirkel van geweld doorbreken met vergroten van bewustzijn Het vergroten van het bewustzijn over de relatie die er bestaat tussen geweld tegen mensen en geweld tegen dieren vergroten. Hoe groter het bewustzijn en de kennis op dit terrein des te eerder kan geweld in de samenleving worden opgespoord, aangepakt en voorkomen. We geven daarom voorlichting, verzorgen publicaties, geven lezingen/workshops en onderwijs over dit onderwerp. We richten ons daarbij in eerste instantie op organisaties en disciplines die in verhoogde mate te maken (kunnen) hebben met geweld tegen mens en/of dier, zoals politie, jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, vrouwenopvang, artsen, Ministerie van Veiligheid en Justitie, dierenartsen, dierenbeschermers, gemeenten en overige relevante betrokkenen. Het IVA stimuleert onderzoek op het terrein van huiselijk geweld en dierenmishandeling. Tevens lobbyen we bij beleidsmakers, politici en relevante organisaties voor het uitwisselen van gegevens en samenwerking tussen de verschillende disciplines met als doel te komen tot betere preventie en vroeg signalering van huiselijk geweld met mensen en dieren als slachtoffers. Dit jaar wordt er een grant uitgeloofd voor onderzoek naar de relatie tussen dierenmishandeling en andere vormen van geweld (zoals huiselijk geweld). Bij ‘Grants’ vindt u hierover meer informatie.

Best practices

Er bestaan al goed geoutilleerde proeftuinen en prachtige trainingsaccommodaties die wij kunnen inzetten. Daar kunnen mensen uit de praktijk met al hun ervaring samenwerken met wetenschappers die gedegen onderzoek doen naar mens-dierrelaties, om zo de noodzakelijke verbinding te maken tussen theorie en praktijk. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Werkgroepen

In samenwerking met professionals die al geruime tijd werkzaam zijn in de sector AAI met honden hebben wij de Kwaliteitsrichtlijnen van ISAAT/ESAAT vertaald en aangepast aan de Nederlandse situatie ter ondersteuning en bewaking van kwalitatief goed werk bij dier-ondersteunde interventies met honden. Download het document Op dit moment werken we aan de ontwikkeling van eenzelfde Kwaliteitsrichtlijn met professionals op het gebied van AAI met paarden.Nederlandse professionals die al geruime tijd werkzaam zijn in deze sector kunnen zich bij een werkgroep aansluiten. Neem hiervoor contact op met het secretariaat.